Generalforsamlinger

Referater

 • Generalforsamling 2020

   

  Hørsholm, 06.03.2020

  Referat af årlig ordinær generalforsamling i Kreds Nordsjælland

  5. marts 2020 kl. 18:30.

  Sted og tid: CSU, Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød

  Dagsorden

  • Valg af dirigent / Allan Jensen, som blev valgt, startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

  • Formanden aflægger beretning / Beretningen blev godkendt.

  • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab / Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt.

  • Behandling af forslag fra bestyrelsen /Der var ingen forslag.

  • Behandling af indkomne forslag / Der var ingen forslag.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer / Følgende blev valgt:

  Steen Petersen (genvalgt), Susanne Ottosen (genvalgt), Heidi Vanell (genvalgt), Elizabeth Christensen, Louise Lundstrøm og Tina Emtkjær (de tre sidstnævnte er på valg i 2021). Derudover er Emma Emtkjær stadig tilknyttet bestyrelsen.

  Elsebeth Holm valgte ikke at genopstille. Tak til Elsebeth for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen.

  Mette Marie Halkjær og blev valgt ind.

  • Valg af suppleanter:

  Anne Blakø (på valg i 2021). Poul Henriksen fratrådte. Berit Lumbye Siemer stillede op og blev valgt ind

  • Valg af 3 medlemmer til Repræsentantskabet / følgende blev valgt:

  Allan Jensen, Susanne S. Ottosen og Mette Marie Halkjær.

  • Valg af kasserer og valg af revisor.

  Både revisor, Jørgen Næsted og kasserer, Allan Jensen, genopstiller. Begge blev genvalgt.

  • Eventuelt

   • Efterlysning af ny netværkskoordinator / vi mangler fortsat en ny netværkskoordinator og flere af medlemmerne havde gode og konstruktive input, som skal overvejes, såfremt vi ikke finder en blandt medlemmerne. Der har tidligere med stor succes været afholdt et arrangement, hvor Anne Hartvig har været inviteret sammen med de medlemmer, som gerne vil ind i en netværksgruppe og vi overvejer at gennemtage et sådant arrangement.

   • Susanne Ottosen fortalte om bisidderordningen, hvor der pt i Kreds Nordsjælland kun er Susanne til rådighed. På Kredsens hjemmeside henvises der til Bedre Psykiatri og SIND, der begge har bisidderordningen og vores medlemmer har mulighed for at rette henvendelse til dem.

   

  Referent: Heidi Vanell, Hørsholm, 6. marts 2020

 • Generalforsamling 2019

   Hørsholm, 08.02.2019

  Referat af ordinær generalforsamling i Kreds Nordsjælland
  torsdag den 7. marts 2018 kl. 19:00.

  Sted og tid: CSU, Egedammen, Skovledet 14, 
  3400 Hillerød kl. 19:OO

   

  Dagsorden

   

  • Valg af dirigent/ Gunnar Proschowsky, som blev valgt, startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

  • Formanden aflægger beretning/Beretningen blev godkendt.

  • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab/ Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt.

  • Behandling af forslag fra bestyrelsen/ Der var ingen forslag.

  • Behandling af indkomne forslag/ Der var ingen forslag.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer / følgende blev valgt:

  Louise Lundstrøm (genvalgt). Steen B. Petersen, Heidi Vanell, Susanne Schwaner Ottosen og Elsebeth Holm (alle fire er på valg i 2020).

  Emma Emtkjær trådte ud af bestyrelsen grundet hendes alder, men vil fortsat være tiknyttet bestyrelsen, men uden stemmeret.

  Elizabeth Christensen og Tina Emtkjær stillede op og blev begge valgt ind.

  Valg af suppleanter:

  Anne Blakø (genvalgt). Povl Petersen fratrådte. Poul Henriksen stillede op og blev valgt ind.

  • Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet/ følgende blev valgt:

  Allan Jensen, Heidi Vanell og Susanne Schwaner Ottosen

  • Valg af kasserer og valg af revisor /

  Både revisor, Jørgen Næsted, og kasserer, Allan Jensen, genopstiller. Begge blev genvalgt.

  • Eventuelt/

   • Steen oplyste, at hjemmesiden endnu ikke fungerer til trods for nyt system. Så vi har stadig ikke adgang til at anvende hjemmesiden.

   • Derudover har vi fået Nyt tilmeldingssystem til foredrag m.v. Det er sponsoreret, så det er gratis for os at bruge NemTilmelding. De nye dataregler gør, at Steen kun kan sende ud fra de oplysninger, som kommer fra sekretariatet, så husk opdatering af medlemsoplysninger skal ske direkte til Landsforeningen Autismes sekretariat i Tåstrup.

   

   

  Referent: Heidi Vanell, Rungsted 8. februar 2019.

 • Generalforsamling 2018

  Referat af ordinær generalforsamling i Kreds Nordsjælland

  Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19:00.

   

  Sted og tid: CSU, Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød kl. 19:OO

  Dagsorden

  • Valg af dirigent/ Gunnar Proschowsky, som blev valgt, startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

  • Formanden aflægger beretning/Beretningen blev godkendt.

  • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab/ Det fremlagte regnskab blev gennemgået og godkendt.

  • Behandling af forslag fra bestyrelsen/ Der var ingen forslag.

  • Behandling af indkomne forslag/ Der var ingen forslag.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. / følgende blev valgt:

  Steen B. Petersen, Heidi Vanell, Susanne Schwaner Olesen og Emma Emtkjær og

  Elsebeth Holm (genvalgt). (Louise Lundstrøm er på valg i 2019).

  Charlotte Jacobsen, Ulla Lahti og Allan Jensen trådte ud af bestyrelsen.

  Valg af suppleanter: Poul Petersen blev valgt for 1 år.

  Anne Blakø er på valg som suppleant i 2019.

  • Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet/ følgende blev valgt:

  Anne Lorenzen, Heidi Vanell og Allan Jensen blev valgt.

  • Valg af kasserer og valg af revisor.

  Både revisor, Jørgen Næsted og kasserer, Allan Jensen, genopstiller. /

  Begge blev genvalgt.

  • Eventuelt/ der var intet under eventuelt.

   

  Referent: Allan Jensen, Farum 15. marts 2018.

 • Generalforsamling 2017

   

  Furesø, 09.03.2017

   

  Referat af generalforsamling i Kreds Nordsjælland

  Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19:00.

   

   

  • Dagsorden iht. vedtægterne; se evt. vores hjemmeside

  • Valg af dirigent/ Lars Lahti blev valgt.

  • Formanden aflægger beretning/ beretningen blev godkendt.

  • Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab/ regnskabet blev godkendt.

  • Behandling af forslag fra bestyrelsen/der var ingen forslag.

  • Behandling af indkomne forslag/ der var ikke indkommet forslag.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg i 2017 er:

  Allan Jensen (genopstiller)/ genvalgt

  Gunnar Friis Proschowsky (genopstiller ikke) /bestyrelsen udtrykte sin beklagelse af, at Gunnar ikke stillede op igen, men takkede samtidigt for det store arbejde, han har udført for kredsen. Umiddelbart fortsætter han som webadministrator indtil der findes en anden løsning.

  Ulla Lahti (genopstiller)/ genvalgt

  Louise Lundstrøm blev foreslået og valgt til bestyrelsen.

   

  • Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet, hér er følgende indstillet: Charlotte Jacobsen, Anne Lorenzen og Mette Wärme./de blev alle valgt.

  • Valg af kasserer og valg af revisor. / Allan Jensen fortsætter som kasserer. Jørgen Næsten fortsætter ligeledes som revisor.

  • Eventuelt/ der var ingen bemærkninger under dette punkt.

   

   

  Landsforeningen Autismes formand, Heidi Thamestrup holdt efterfølgende et levende og aktuelt oplæg om mange af de problemstillinger, der arbejdes aktivt med i sekretariatet og i kredsene.

 • Generalforsamling 2016

  Hillerød 10.03.2016

   

  Referat fra til generalforsamling i Kreds Nordsjælland onsdag den 9. marts kl. 19:00 på Egedammen, Hillerød

  Ved den ordinære generalforsamling var der et fremmøde på ialt 31 personer. Vi startede kl. 19.00, med smørrebrød og et glas vin - og sågar også vand

  Dagsorden iht. Vedtægterne.

  1. Valg af dirigent,
  Lars Falkenberg blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

  2. Formanden aflægger beretning.
  Allan Jensen gennemgik beretningen, vedlagt referatet.

  Der var en opfordring fra formanden til medlemmerne om at overveje deltagelse i de lokale DH-arbejde. DH er paraply organisation for alle handicaporganisationer og det er herfra, der sker repræsentation i de kommunale handicapråd.
  Der var fra salen ros til de forskelligartede arrangementer. Bestyrelsen opfordrede til at melde forslag til indhold af kommende arrangementer ind.

  Der var forslag om at se på mulighederne for mødesteder for unge med autisme. For de omkring 18-årige var der interesse for at opspore sådanne steder. Der blev nævnt Levuk. Kirsten Callesen har en gruppe for piger, Nørd-Nirvana i Fredensborg kommune. En skole i Hellebæk kommune har også et godt klubtilbud. Ideer kan deles via kredsenes hjemmeside – fra medlem til medlem.

  Derefter blev beretningen godkendt med applaus.

  3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
  Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
  Vi er en velhavende forening, hvor bestyrelsen har prioriteret at købe gode foredragsholdere og bl.a. også har arrangeret en tur til zoologisk have.

  4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag.

  5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg i 2016 er: Charlotte Haulrig Jacobsen (genopstiller)

   Mette Wärme (genopstiller) Begge blev genvalgt.

  2. Valg af suppleant(er)

  Ingen kandidater. Allan Jensen gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmøderne er åbne for alle interesserede.

  8. Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet Anne Lorenzen,

  Charlotte Haulrig Jacobsen
  og Gunnar Friis Proschowsky blev valgt.

  9. Valg af kasserer og valg af revisor. Jens Næsted blev genvalgt som revisor Allan Jensen blev genvalgt som kasserer

  10. Eventuelt Der var ingen forslag.

  Formandens beretning samt regnskabet findes på hjemmesiden under kreds Nordsjælland

  http://www.autismeforening.dk/kredsforening/default.aspx

  Referent: Gunnar Friis Proschowsky

  Referatet underskrives af dirigenten:

  Lars Falkenberg:

  page2image3688112

Læs mere: Generalforsamlinger

 • Læst: 675

Bisider

Bisidder

Bestyrelse er frivillige med masser af opgaver, og har pt. ikke mulighed for at være bisidder
for kredsens over 1100 medlemmer.

Vi henviser derfor til landsforeningen SIND´s bisidderordning, og man behøver ikke være medlem.
Info kan findes via link, tryk på SIND logo:

 

Læs mere: Bisider

 • Læst: 744

Links

Links

Vi har her på siden forsøgt at samle nogle nyttige links på hjemmesider og på Facebook, som vi håber kan bruges.

Kreds Nordsjællands Facebookside

https://www.autismeforening.dk
Landsforeningen Autisme

https://www.lmsos.dk
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 
Der er mulighed for at mødes med andre ligesindede. 
Anonym Tlf rådgivning mandag til torsdag mellem 16 og 19.
Der er også chat, personlig samtale, sms og online rådgivning.
Ud over dette er der en masse viden tilgængeligt. 

Livslinien 70 201 201 
https://www.livslinien.dk
Anonym rådgivning for selvmordstruede. 
De har åbent mellem 11 og 04 hver dag. 
Der er også mulighed for sms og chat. 

Mindhelper
https://mindhelper.dk
De har temaer, videoer, materiale, brevkasse mm. 

DUKH
https://www.dukh.dk
Uvildig handicap rådgivning. Mulighed for kontakt via mail, tlf og e-boks.
De ved meget om paragraffer og lovgivning.

Grupper på Facebook for unge med autisme: 
Autisme-netværk 13 til 20 år
Autistiske unge Danmark

Grupper på Facebook for alle med autisme og pårørende:
ASF og seksualitet
Landsforeningen autisme
Aspergers Syndrom Danmark Autisme Danmark 

Grupper på Facebook kun for autistiske kvinder: 
Gruppe for Piger/Kvinder med Autisme

Grupper kun for pårørende:
Gruppe til forældre som har børn med autisme 
Gruppe for MØDRE til PIGER med autisme
Gruppe KUN for forældre med unge der har autisme, 14 og op
Forældre til børn med Aspergers
Partnere til mennesker Med ASF

 

Læs mere: Links

 • Læst: 794

Forretningsorden

Forretningsorden

Forretningsordenen skal tilpasses den enkelte kredsforenings lokale arbejde, herunder med fastsættelse af frister for indkaldelse til møder. Dog skal der være indkaldt og afviklet generalforsamling inden den 15. marts hvert år. 

A. Mødeindkaldelse

Foreningens generalforsamling indkaldes skriftligt til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside og/eller foreningens blad. Indkaldelsen sker med angivelse af dagsorden og bestyrelsens forslag.

Generalforsamlingens dagsorden fremgår af vedtægten, men kan udbygges efter behov.

Det tilstræbes at forslag og dagsorden punkter foreligger skriftligt belyst i nødvendigt omfang.

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved bestyrelsens foranstaltning og skal ske skriftligt eller om muligt via mail med mindst 3 ugers varsel. Bestyrelsen kan dog, hvor forholdene nødvendiggør det, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel.

I tilfælde af, at der rejses krav om ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldelse foretages inden 14 dage efter kravets skriftlige fremsættelse, og generalforsamlingen afholdes senest 30 dage fra indkaldelsens dato.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

B. Afvikling af generalforsamling.

Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigenten  ikke være medlem af bestyrelsen. Afstemning om valg af dirigent, referent og stemmetællere ledes af bestyrelsesformanden.

Dirigenten påser, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket i overensstemmelse med organisationens vedtægter og leder herefter mødet og træffer alle beslutninger om procedurespørgsmål. Dirigenten kan tillige afgøre fortolkningsspørgsmål.

Dirigenten kan på et vilkårligt tidspunkt af generalforsamlingen afsættes og en ny dirigent vælges i stedet. Afstemningen foregår ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

C. Mødeberettigede
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. 
Stemmeberettigede medlemmer har taleret på generalforsamlingen.


D. Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.


E. Beslutningsdygtighed, stemmeflerhed
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller 5 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

Referatet sendes til foreningens medlemmer eller offentliggøres på hjemmesiden, når det foreligger godkendt af dirigenten.


F. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesvalg sker på generalforsamling i henhold til vedtægten.  

Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Suppleanter er på valg hvert år.

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen indkaldes til bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig med indtil 2 særligt sagkyndige, som den selv udpeger og anmo

Læs mere: Forretningsorden

 • Læst: 619